Class 5 - HA English Show Hack/OpenClass 6 - Arabian Country English Pl/AATR 19 Yrs/OverClass 9 - Arabian Country English Pl/Jr Horse 5 & UnderClass 10 - HA Country English Pl/AAOTR 19 Yrs OverClass 12 - Arabian English Show Hack/OpenClass 14 - HA Country English Pl/Jr HorseClass 69 - HA Country English Pl/AATR 19 Yrs/OverClass 100 - HA Country English Pl/JTR 18 Yrs/UnderClass 102 - Arabian Country English Pl/ATR SelectClass 130 - Arabian Country English Pl/JTR 18 & UnderClass 132 - HA English Show Hack/ATRClass 139 - HA Country English Pl/AATR SelectClass 143 - HA Country English Pl/OpenClass 158 - HA Country English Pl/JTR SelectClass 166 - Arabian Country English Pl/OpenClass 195 - HA Park Horse/Open