Class 15 - Arabian English Show Hack - OpenClass 18 - Arabian Country English Pleasure - OpenClass 34 - HA/AA English Pleasure - OpenClass 39 - HA/AA Country English Pleasure - AATRClass 86 - Arabian Country English Pleasure - ATR Select RiderClass 110 - Arabian Country English Pleasure - AATRClass 118 - ParkClass 135 - HA/AA English Pleasure - AATRClass 165 - Arabian Country English Pleasure Championship - AATR