PacSlopeCh23_Fri_6079PacSlopeCh23_Fri_6080PacSlopeCh23_Fri_6083PacSlopeCh23_Fri_6094PacSlopeCh23_Fri_6095PacSlopeCh23_Fri_6096PacSlopeCh23_Fri_6101PacSlopeCh23_Fri_6106PacSlopeCh23_Fri_6107PacSlopeCh23_Fri_6108PacSlopeCh23_Fri_6111PacSlopeCh23_Fri_6117PacSlopeCh23_Fri_6129PacSlopeCh23_Fri_6130PacSlopeCh23_Fri_6135PacSlopeCh23_Fri_6141PacSlopeCh23_Fri_6147PacSlopeCh23_Fri_6148PacSlopeCh23_Fri_6160PacSlopeCh23_Fri_6166