PacSlopeCh23_Fri_6607PacSlopeCh23_Fri_6617PacSlopeCh23_Fri_6618PacSlopeCh23_Fri_6628PacSlopeCh23_Fri_6638PacSlopeCh23_Fri_6643PacSlopeCh23_Fri_6674PacSlopeCh23_Fri_6675PacSlopeCh23_Fri_6698PacSlopeCh23_Fri_6700PacSlopeCh23_Fri_6704PacSlopeCh23_Fri_6712PacSlopeCh23_Fri_6714PacSlopeCh23_Fri_6716PacSlopeCh23_Fri_6718PacSlopeCh23_Fri_6756PacSlopeCh23_Fri_6760PacSlopeCh23_Fri_6762PacSlopeCh23_Fri_6764PacSlopeCh23_Fri_6765